اپلیکیشن تمیزشهر

سامانه مدیریت خودکار پسماندها

مقالات جدید

تفکیک از مبدا، بهترین راه کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است

تفکیک از مبدا بهترین راه برای کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است که با وجود آموزش‌هایی برای راهنمایی شهروندان با شیوه‌های تفکیک زباله انجام خواهد شد.

روزانه حجم زیادی پسماند در شهر تولید می‌شود که مقدار بسیار کمی از آن قابلیت بازیافت دارد، زیرا یکی از مشکلات در مسیر مدیریت پسماند، نداشتن آگاهی شهروندان از جداسازی و تفکیک اولیه زباله در مبدا است.
تفکیک از مبدا بهترین راه برای کاهش هزینه و زمان بازیافت زباله است که با وجود آموزش‌هایی برای راهنمایی شهروندان با شیوه‌های تفکیک زباله انجام خواهد شد.
از جمله اهداف حائز اهمیت این اپلکیشن، آسیب‌شناسی مشارکت جامعه در مدیریت زباله شهری، ارزیابی مشارکت‌پذیری جامعه و تبیین وظایف و مسئولیت‌های قابل واگذاری به مردم در حوزه مدیریت پسماند شهر است.

ناشر و مدیر اپلکیشن تمیز شهر : کیومرث احمدیان

مقالات مرتبط